• همراه:  ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵
 • ساعات کاری: 0۸:00-۱۷:00

مشاوره دکوراسیون

مشاوره فوق حرفه ای

تومان 3/100/000 مشاوره یک هفته

 • چیدمان و دکوراسیون , طراحی ۲ بعدی
 • ارائه پیشنهاد برای ترکیب رنگهای ساختمان
 • ارائه پیشنهاد برای چیدمان مبلمان و لوازم
 • ایده پردازی مفهومی
 • برآورد هزینه های ساخت و بازسازی
 • اطلاعات بیشتر تماس بگیرید .
 • مهندس پناهی ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵
 • شماره کارت بانک ملت ( سعید پناهی )
 • ۶۱۰۴-۳۳۷۸-۸۶۳۹-۵۹۶۹

مشاوره حرفه ای

تومان 1/200/000 مشاوره دو روز

 • چیدمان و دکوراسیون
 • ارائه پیشنهاد برای ترکیب رنگهای ساختمان
 • ارائه پیشنهاد برای چیدمان مبلمان و لوازم
 • ایده پردازی مفهومی
 • برآورد هزینه های ساخت و بازسازی
 • اطلاعات بیشتر تماس بگیرید .
 • مهندس پناهی ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵
 • شماره کارت بانک ملت ( سعید پناهی )
 • ۶۱۰۴-۳۳۷۸-۸۶۳۹-۵۹۶۹

مشاوره پایه

تومان 400/000 مشاوره پایه دو ساعت

 • چیدمان و دکوراسیون
 • ارائه پیشنهاد برای ترکیب رنگهای ساختمان
 • ارائه پیشنهاد برای چیدمان مبلمان و لوازم
 • ایده پردازی مفهومی
 • برآورد هزینه های ساخت و بازسازی
 • اطلاعات بیشتر تماس بگیرید .
 • مهندس پناهی ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵
 • شماره کارت بانک ملت ( سعید پناهی )
 • ۶۱۰۴-۳۳۷۸-۸۶۳۹-۵۹۶۹